fbpx

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi és adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő

 1. Kovács Krisztián LL.M. magánszemély

email cím: info @klaw.hu

Adatvédelmi tisztviselőt az adatkezelő nem alkalmaz.

Az adatkezelés alapelvei

A személyes adatok:

 1. a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (“jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 2. b) begyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (“célhoz kötöttség”);
 3. c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (“adattakarékosság”);
 4. d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (“pontosság”);
 5. e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a GDPR 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (“korlátozott tárolhatóság”);
 6. f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (“integritás és bizalmas jelleg”).

Az adatkezelő felelős a fentieknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (“elszámoltathatóság”).

Az üzenetküldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés célja az adatkezelő és harmadik személyek közötti online kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az érdeklődőkkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése.

személyes adat

az adatkezelés célja

az adatkezelés jogalapja

Név

a név megadása a kapcsolatfelvételhez szükséges

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul. Az elektronikus kapcsolattartás nem kötelező, az szabadon választható.

Email cím

az email cím megadása a kapcsolattartáshoz, a kérdésre adott válaszok elküldéséhez szükséges

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint, az adatkezelés az érintett, azaz az Ön hozzájárulásán alapul. Az elektronikus kapcsolattartás nem kötelező, az szabadon választható.

Az adatkezelő felhívja arra a figyelmet, hogy az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az Ön nevét tartalmazza, teljesen szabadon dönthet arról, hogy olyan e-mail címet ad meg, amely az Ön kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelő nem kezel olyan személyes adatot, amelyet nem az érintettől gyűjt.

Az adatkezelő a személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. A hozzájárulást az érintett az info @klaw.hu emailcímre küldött levéllel bármikor visszavonhatja.

Az adatkezelő az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmét az annak beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül teljesíti. A kérelem beérkezésének napja a határidőbe nem számít bele. Az adatkezelőszükség esetén, figyelembe véve a kérelem bonyolultságát és a kérelmek számát, ezt a határidőt további kéthónappal meghosszabbíthatja. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a  késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a megadott elérhetőségeken keresztül az adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy •az adatkezelő-milyen személyes adatait;-milyen jogalapon;-milyen adatkezelési cél miatt;-mennyi ideig kezeli; továbbá, hogy •az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait;•milyen forrásból származnak a személyes adatai. Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében az adatkezelő köteles  meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy az adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, az adatkezelő a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségen értesíti az érintett személyt.

A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az  érintett  személy az  1. pontban megadott  elérhetőségeken keresztül  kérheti, hogy a személyes adatai  kezelését az adatkezelő korlátozza (az  adatkezeléskorlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával) amennyiben-vitatja  a személyes adatai pontosságát (ebben az esetben az adatkezelő arra az időtartamra korlátozza az adatkezelést, amíg ellenőrzi  a személyes adatok pontosságát);-az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;-az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az  érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy-az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy  az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint az adatkezelő a személyes adatát az adott eljárásra vonatkozóadatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben az adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget  élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. A hozzájárulás alapján kapcsolattartási célból történő adatkezelésekkel kapcsolatban –figyelemmel annak jogalapjára –az érintettet nem illeti meg a tiltakozás joga.

A törléshez való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelési célok kapcsán –figyelemmel annak jogalapjára –az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje,  amennyiben az adatok kezelésére más jogalapja nem áll fenn. 

Az adathordozhatósághoz való jog

A hozzájáruláson alapuló adatkezelési célok kapcsán figyelemmel annak jogalapjára –az érintett elérhetőségeken keresztül jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az adatkezelő az automatizált módon megvalósított adatkezelési műveletekkel kapcsolatban.

Sütik (cookie) kezelése

A www.klaw.hu weboldal sütiket használ a weboldal működtetése, használatának megkönnyítése, a weboldalon végzett tevékenységek nyomon követése érdekében.

Mi az a süti?

A süti egy minimális méretű fájl, amit a weboldal küld el a felhasználó részére. A www.klaw.hu weboldal akkor küld sütiket, ha meglátogatja a webhelyet vagy a hirdetést tartalmazó webhelyet, információt kér vagy ha regisztrál bizonyos szolgáltatásokra.

Mire használjuk a sütiket?

 1. a) az oldal fejlesztése;
 2. b) felhasználói élmény javítása;
 3. c) információ gyűjtése a weboldal használatáról;
 4. d) célzott hirdetések gyűjtése az oldalon (remarketing);
 5. e) a weboldalon végzett tevékenység nyomonkövetése.

Süti fajták

 1. Szükséges sütik

Ezek a sütik biztosítják az oldal megfelelő működését, például annak érzékelésével, hogy mobilról nézi azt, illetve hogy milyen felbontásban böngészi az oldalt. A szükséges sütik a látogatókat egyedileg nem azonosítják, róluk kizárólag technikai adatokat tárolnak, melyek alapján az oldallátogató nem azonosítható be. Ilyen adatok különösen a sütikezelés elfogadásának státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analyrics kód. A szükséges sütik alkalmazása nélkül az oldal zökkenőmentes használata nem biztosított.

 1. Funkcionális sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználói élményjavításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek segítségével információt gyűjtünk arról, hogy látogatóink hogyan használják honlapunkat (pl.: a látogató mely melyik weboldalt nézte meg, a mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes látogatások ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek, stb.). Ez annak érdekében történik, hogy a honlapunkat (elérhető szolgáltatásokat, funkciókat stb.) látogatóink igényeinek megfelelően tudjuk továbbfejleszteni, és magas színvonalú, felhasználóbarát élményt tudjunk biztosítani számukra.

Teljesítménymérés céljából weboldalunk minden látogatás alkalmával harmadik fél általi “sütiket” is használ, melyek használatával nyomon követjük, hogy a weboldalt hányan látogatják, és milyen tartalmak iránt érdeklődnek. Minden információt név nélkül tárolunk és a látogatók viselkedésének anonim elemzésére használjuk, hogy magas színvonalú élményt tudjunk biztosítani a felhasználóknak. A honlap az alábbi szolgáltatók “sütijeit” használja:

    Google Analytics: Információt gyűjt azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatók a honlapot. A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/analytics/terms/us.html

A honlapon az itt írt további szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk

 1. a) Google Adwords A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el:

https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy 

 1. b) Facebook: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

Minden böngésző megengedi a süti beállítások módosítását, illetve előre történő konfigurálását (pl. a sütik teljes letiltását is). Felhívjuk rá a figyelmet, hogy a legtöbb böngészőben a sütik fogadása alapbeállítás, így az ettől való eltérésről kell rendelkezni. Amennyiben az oldal használatához szükséges sütik használatát sem engedélyezi, úgy az oldal használata esetenként ellehetetlenülhet, értve ez alatt a tartalmak nem megfelelő megjelenítését.

A Google Analytics további lehetőségeket biztosít a Google Analytics szolgáltatásokról való leiratkozáshoz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB 

Saját böngészője süti beállításaival kapcsolatosan nézze meg böngészőjén belül a „Segítség” vagy „Súgó” menüpontokat további információért.

A célzott hirdetési “sütik” használatának célja, hogy kiválasszuk a látogatóinkat leginkább érdeklő, vagy számukra fontosnak tűnő hirdetéseket és azokat jelenítsük meg honlapunkon. Illetve ezekkel a kampányaink teljesítményét is mérni tudjuk. Ezen “sütik” teszik lehetővé, hogy külső szolgáltatók – köztük a Google – weboldalunkon korábban tett látogatása alapján célzott hirdetéseket jelenítsen meg Önnek más webhelyeken. Ezek a “sütik” sem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ugyanakkor adatokat gyűjtenek pl. arról, hogy melyik oldalt látogatta meg, az oldalon belül hova kattintott, hány oldalt nyitott meg. A honlap az alábbi szolgáltatók célzott, hirdetési “sütijeit” használja:

    Google: a hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ezen a linken tájékozódhat: http://www.google.com/intl/hu/policies/technologies/ads/

    Google Adwords: A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

    Facebook: a szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatót a következő linken keresztül érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

A “sütik” által az Ön eszközéről, illetve az Ön által használt böngészőjéről a következő adatokat rögzítjük és kezeljük:

    az Ön által használt IP-cím,

    a használt böngésző típusa,

    a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (pl.: típus, beállított nyelv),

    a látogatás pontos időpontja,

    az előzőleg látogatott weboldal címe,

    a meglátogatott weboldalon használt funkció vagy szolgáltatás,

    a honlapunkon töltött idő.

Adatvédelmi tájékoztatás táblázatos formában a sütikről

 1. Szükséges sütik

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok köre

Az oldal üzemeltetőjének jogos érdeke

Az oldal megfelelő működésének biztosítása

Munkamenet sütik: látogatói munkamenet végéig;

Használatot elősegítő sütik: 3 hónapig

GDPR nyilatkozat tárolása sütik

 1. Funkcionális sütik

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés időtartama

A kezelt adatok köre

Az érintett hozzájárulása

Érdeklődési körének megfelelő hirdetések és tartalmak megjelenítése

A konkrét sütitől függően:

1 perc

24 óra

90 nap

2 év

_ga

Teljesítmény: Ezt a sütit a Google Analytics használja, hogy értékelje a felhasználó látogatásának célját, és jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységről a weboldal látogatói számára és az ügyfélélmény fejlesztése érdekében.

_utma

Teljesítmény: Ezt a sütit a Google Analytics használja arra, hogy megkülönböztesse a felhasználókat és a munkameneteket. A süti minden alkalommal frissül, amikor adatokat küld a Google Analyticsnek.

_utmb

Teljesítmény: Ezt a sütit a Google Analytics használja arra, hogy megkülönböztesse az új munkameneteket és látogatásokat. A süti minden alkalommal frissül, amikor adatokat küldenek a Google Analytics-nek.

_utmc

Teljesítmény: Ezt a sütit a Google Analytics használja arra, hogy meghatározza az új látogatókat.

_utmz

Teljesítmény: Ezt a sütit a Google Analytics használja, hogy értékelje a felhasználó látogatásának célját, és jelentéseket készítsen a weboldalon végzett tevékenységről a weboldal látogatói számára és az ügyfélélmény fejlesztése érdekében.

__fbp

Célzott marketing és reklám: Ez a süti segít abban, hogy hirdetéseinket olyan embereknek nyújtsuk, akik már ellátogattak a weboldalunkra, amikor be voltak jelentkezve a Facebookra vagy a Facebook Advertising által üzemeltetett digitális platformra.

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmifelügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei, 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., Tel: +36 1 391 1400, Fax: +36-1-391-1410, Email: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -az érintett választása szerint -az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozottdöntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Az oldal a felhasználói élmény fokozása és marketing célokból sütiket/mérőkódokat használ. Az oldal használatával Ön beleegyezik ebbe, ezt a beállítást bármikor módosíthatja. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás